Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. Вижте нашата политика за бисквитките повече тук.

Политика за защита на личните данни

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

От 25 май 2018г. влиза в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да гарантира, че личните данни не се обработват без знанието на физическото лице и когато е възможно – че се обработват с неговото изрично съгласие.

В качеството си на администратор на лични данни и собственик на сайта momichetata.com, "МОМИЧЕТАТА ОТ ГРАДА" ООД, ЕИК 202111001, дружество регистрирано в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията, със седалище и адрес на управление  гр.София, р-н Оборище, бул. “Ал.Дондуков-Корсаков“ №95, вх.Б, ет.2, ап.23 отговаря на всички изисквания на Регламент(ЕС) 2016/679,  като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата и ги съхранява отговорно и законосъобразно.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Администратор – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

Субект на данни – всяко физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация и което е обект на лични данни, съхранявани от организация.

Обработване – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Профилиране всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, предназначена за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, или за анализиране или прогнозиране на изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, местоположение, здраве, лични предпочитания, надеждност или поведение. Това определение е свързано с правото на субекта на данните да се противопостави на профилирането и правото да бъде информиран за наличието на профилиране, на мерките, основаващи се на профилирането, и на предвидените последици от профилирането върху лицето.

Нарушение на сигурността на лични даннинарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин. Администраторът има задължението да докладва на надзорния орган за нарушения на сигурността на личните данни и тогава, когато има вероятност нарушението да има неблагоприятни последици върху личните данни или неприкосновеността на личния живот на субекта на данните.

Съгласие на субекта на данните - означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му личните му данни да бъдат обработени.

 

ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ И СЪХРАНЯВАНИ ОТ „МОМИЧЕТАТА ОТ ГРАДА“ ООД

 

 • Индивидуализиращи данни - име и фамилия, електронна поща, телефонен номер.
 • Други данни - при влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, събира данни за използвания IP адрес.


ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

„МОМИЧЕТАТА ОТ ГРАДА“ ООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал.1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • За целите на легитимния интерес на „МОМИЧЕТАТА ОТ ГРАДА“ ООД (изпълнение на задължения към държавни и общински органи)

 


ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

„МОМИЧЕТАТА ОТ ГРАДА“ ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашия интернет сайт, включително за следните цели:

 • за всички дейности, свързани с използването на сайта;
 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите;
 • регистрация на участник в събитие или игра, организирани от „МОМИЧЕТАТА ОТ ГРАДА“.
 • статистически цели;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на сайта;
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящиоферти;
 • за директен маркетинг;
 • за установяване на връзка с лицата по телефон или електронна поща, за изпращане на кореспонденция, информационни бюлетини, съобщения, свързани с участието им в организирани от Администратора игри и др.;


СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„МОМИЧЕТАТА ОТ ГРАДА“ ООД съхранява Вашите лични данни за срок не   по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, „МОМИЧЕТАТА ОТ ГРАДА“ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

В случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед легитимни интереси или поради друга причина, ще бъдете уведомени незабавно.


ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

„МОМИЧЕТАТА ОТ ГРАДА“ ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни, събрани до размера, необходим за конкретна цела, на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да бъдат обработвани от „МОМИЧЕТАТА ОТ ГРАДА“ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст на адрес: [email protected]

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви на нашия интернет сайт, Вашият профил ще стане неактивен.


ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ПОПЪЛВАНЕ

Имате право да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас.

 

ПРАВО НА ДОСТЪП

Имате право да изискате и получите от „МОМИЧЕТАТА ОТ ГРАДА“ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.


ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ („ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)

Имате правото да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „МОМИЧЕТАТА ОТ ГРАДА“ ООД има задължението да ги изтрие в предвидените срокове, когато е налице някое от предвидените в Регламента условия.

„МОМИЧЕТАТА ОТ ГРАДА“ ООД не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

„МОМИЧЕТАТА ОТ ГРАДА“ ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ

Имате право по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас и да поискате прехвърлянето им към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

При установяване на нарушение на сигурността на личните данни, което може да породи риск за Вашите права и свободи, без ненужно забавяне ще бъдете уведомени за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

 

 

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование "Момичетата от Града" ООД
 2. ЕИК 202111001
 3. Седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Оборище,бул. “Ал.Дондуков-Корсаков“ №95, вх.Б, ет.2, ап.23
 1. E-mail:  [email protected] и [email protected] 

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 1. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 2. Телефон:02 915 3 518
 3. Email: [email protected][email protected]
 4. Уеб сайт: cpdp.bg