ТОЗИ САЙТ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Сайтът "Момичетата от града" ООД използва бисквитки и подобни технологии, включително и бисквитки на/от трети страни. Можете да продължите да ползвате нашия уебсайт без да променяте настройките си, получавайки всички бисквитки, които сайтът използва, или можете да промените своите настройки за бисквитки по всяко време. В нашата Политика относно бисквитките ("cookies") можете да научете повече за използваните от нас бисквитки и как можете да промените своите настройки. Ползвайки уебсайта или затваряйки това съобщение, Вие се съгласявате с използването на бисквитки от нас.

Суши - полезно или вредно?

Суши - полезно или вредно?

Сушито е традиционно японско ястие, което неправилно се свързва със сурова риба. На пръв поглед месото наистина изглежда сурово, но то винаги е преминало през някакъв вид предварителна обработка. Въпреки все по-широката си попу­ляр­ност по света, този вид храна раз­деля хората на две крайни мне­ния. Едните са твърди привър­же­ници, докато дру­гите смя­тат сушито за изк­лю­чи­телно вредна храна. Тук можете да прочетете и за двете гледни точки, за да направите информиран избор дали да включите сушито в менюто си.

С какво сушито може да бъде полезно:

1. Ори­з. Оризът е добър източ­ник на сложни въг­ле­хид­рати, вита­мини и мине­рали. Освен това той не съдържа глу­тен, което го прави под­хо­дяща храна за всички, осо­бено за хората, които имат непоносимост към глутена. Оризът има високо съдър­жа­ние на тиа­мин - ензим, който помага на тялото да прев­ръща въг­ле­хид­ра­тите в енер­гия, която се освобождава, вместо да се натрупва. Това може да е и една от при­чи­ните, поради която в Япо­ния зат­лъс­тя­ва­нето е 10 пъти по-малко, откол­кото в САЩ нап­ри­мер.

2. Риба. Един от основ­ните ком­по­ненти на сушито е рибата. Мор­с­ката храна е сред хра­ните, които съдър­жат високи нива на желязо, което спо­мага рабо­тата на кръв­ните клетки. Без­с­по­рен е фак­тът, че рибата съдържа голямо коли­чес­тво про­те­ини и кал­ций. Основ­ното пре­дим­с­тво на маз­ните риби, като нап­ри­мер сьом­гата, е съдър­жа­ни­ето на омега-3 мас­тни кисе­лини. Този вид маз­нини сти­му­ли­рат буд­ността, кръ­во­об­ра­ще­ни­ето, имат бла­гоп­ри­я­тен ефект върху кожата, може да спо­мог­нат отс­лаб­ва­нето. Освен това човеш­кият орга­ни­зъм не може да ги син­те­зира по био­ло­ги­чен път.

3. Ори­зо­в оцет. Той съдържа около 20 ами­но­ки­се­лини, 9 от които не могат да бъдат съз­да­дени от други съе­ди­не­ния в организма и са от същес­т­вено зна­че­ние за човеш­кото тяло. Ори­зо­вият оцет има благоприятно въз­дейс­т­вие и върху кръв­ната захар, като пони­жава ней­ните стой­ности, стиму­лира имун­ната сис­тема, пони­жава холес­те­рола, влияе добре на инфек­ци­ите на пикоч­ните пътища, помага на орга­низма да усво­ява хра­ни­тел­ните вещес­тва и др.

4. Нори. Това са сушени ядливи мор­ски водо­расли. Нори е богато на йод, вита­мини и мине­рали. Съдържа също голямо коли­чес­тво вита­мини В1, В2, В6 и вита­мин С. Водо­рас­лите често са около 10–20 пъти по-богати на хра­ни­телни вещес­тва от сухо­зем­ните рас­те­ния. Нори нама­лява холес­те­рола в кръвта и е с богато съдър­жа­ние на про­те­ини. Също така е добър източ­ник на ами­но­ки­се­лини и глу­та­ми­нова кисе­лина. Смята се и, че при­е­мът на водо­расли пони­жава риска от поява на рак. В последните години водо­рас­лите при­до­би­ват все по-голяма попу­ляр­ност и този факт не е никак слу­чаен. Те съдър­жат около 1000 пъти повече полезни вещес­тва, отколкото рас­те­ни­ята. Не е слу­чаен и фак­тът, че ста­ват все по-попу­лярни и в при­гот­вя­нето на маски и кап­сули в коз­ме­ти­ката. Тези мор­ски рас­те­ния се изпол­з­ват и при хора, страдащи от ниско съдър­жа­ние на желязо в орга­низма, при заха­рен диа­бет, подагра, а също така и при изга­ря­ния.

5. Зеленчуци. При при­гот­вя­нето на суши могат да се изпол­з­ват почти всички видове зелен­чуци, дори до извес­тна сте­пен към тази кате­го­рия можем да при­чис­лим и водо­рас­лите. Освен че изо­бил­с­т­ват от вита­мини и мине­рали, зелен­чу­ците също съдър­жат и голямо коли­чес­тво фибри. Те защи­та­ват орга­низма от редица болести, например на сър­дечно-съдо­вата сис­тема. Имат пред­паз­ващо дейс­т­вие срещу поя­вата на рак, могат да спо­мог­нат и кон­т­рола на апе­тита. Плюс е също така, че те се изпол­з­ват пре­димно в суров вари­ант. Така се запазват всички полезни свойс­тва, които имат.

6. Уасаби. Това е зелената на цвят пас­та, която неиз­менно се свър­зва със сер­ви­ра­нето на суши. Въп­реки неспецифич­ния си вкус, уасаби пас­тата съдържа огромно коли­чес­тво вита­мин С и благопри­ят­с­тва хра­нос­ми­ла­тел­ния про­цес в орга­низма. Също така има мощни антибактери­ални свойс­тва и дейс­тва анти­сеп­тично. Тя пре­дот­в­ра­тява раз­ва­ля­нето на зъбите, като спира раз­ви­ти­ето на бак­те­ри­ите, при­чи­ня­ващи кариес.

7. Джин­джи­фи­л. Той има фун­к­ци­ята на афро­ди­зиак. Акти­ви­зира кръ­во­об­ра­ще­ни­ето и обмяната на вещес­т­вата, уско­ря­вайки мета­бо­лизма.

8. Ниско съдържание на калории. Те почти лип­с­ват в бялата риба, зми­ор­ката, скум­ри­ята и рибата тон. Изк­лю­че­ние е сьом­гата, но тя често е в мини­мални коли­чес­тва и рядко може да прибави голям брой кало­рии.

Станимир Михов е фитнес инструктор и персонален треньор, завършил в НСА фитнес и фитнес-културизъм. Всичко за него и неговата работа можете да видите на сайта му, във Facebook или в Youtube канала му. Там ще откриете много полезни статии, видео тренировки, ще се запознаете с постигнатите резултати на доволни клиенти и с още много друга полезна информация.