ТОЗИ САЙТ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Сайтът "Момичетата от града" ООД използва бисквитки и подобни технологии, включително и бисквитки на/от трети страни. Можете да продължите да ползвате нашия уебсайт без да променяте настройките си, получавайки всички бисквитки, които сайтът използва, или можете да промените своите настройки за бисквитки по всяко време. В нашата Политика относно бисквитките ("cookies") можете да научете повече за използваните от нас бисквитки и как можете да промените своите настройки. Ползвайки уебсайта или затваряйки това съобщение, Вие се съгласявате с използването на бисквитки от нас.

Вадим Зеланд: Не хранете махалото на истерията със своята енергия

Вадим Зеланд: Не хранете махалото на истерията със своята енергия

Снимка: Ralph W. lambrecht
 

ДЕСТРУКТИВНИТЕ МАХАЛА

От деца са ни учили да се подчиняваме на чужда воля, да изпълняваме задълженията си, да служим на родината, на семейството, политическата партия, фирмата, държавата, на идеята... На всички други, но на себе си - най-накрая. Всеки в една или друга степен има чувство за задължения, отговорност, необходимост, вина. Всеки човек така или иначе „служи" в различни групи и организации: семейст­во, клуб, учебно заведение, предприятие, политическа пар­тия, държава и т.н. Всички тези структури се раждат и се развиват, когато отделна група хора започне да мисли и да действа в една насока. После се присъединяват и други хора и структурата нараства, набира сила, принуждава членове­те си да следват установени правила и в крайна сметка може да подчини големи слоеве от обществото.

На ниво материална реализация структурата се състои от хора, обединени от общи цели, и от материални предме­ти като сгради, съоръжения, мебели, оборудване, техника и т.н. Но какво стои зад всичко това на енергийно ниво?

Структура възниква, когато мислите на хората са насо­чени в едно направление и следователно параметрите на мислената енергия са идентични. Мислената енергия на отделните хора се обединява в един поток. При този слу­чай в океана от енергия се създава отделна независима енергоинформационна структура — енергийно махало. Тя зажи­вява свой живот и подчинява на законите си хората, вклю­чени в създаването й. Защо точно махало?

Защото се люлее толкова по-силно, колкото повече хора - привърженици — го хранят с енергията си. Всяко махало има характерна честота на колебанията. Например можете да разлюлеете една люлка само прилагайки усилия с опре­делена честота. Тя се нарича резонансна. Ако броят на привържениците на махалото намалява, колебанията му затихват. А когато изобщо изчезнат, то спира и умира като същност.

Ето няколко примера за махала, които са спрели: древ­ните езически религии, каменните оръдия на труда, древ­ните видове оръжие, старите модни течения, виниловите грамофонни плочи - с други думи, всичко, което е било преди и вече не се използва.

Навярно се чудите - нима всичко това са махала? Да, всички структури със собствени атрибути, създаде­ни от мислената енергия на хората, са махала. И всички живи същества, способни да излъчват енергия в една посо­ка, рано или късно създават енергийни махала. Ето някол­ко примера от живата природа: колониите от бактерии, по­пулацията на живите същества, стадата от животни, гор­ските масиви, прериите, мравуняците - всички повече или по-малко подредени и еднородни структури от живи орга­низми.

Всеки отделен жив организъм сам по себе си е елемен­тарно махало, тъй като представлява енергийна единица. Когато група единични махала се залюляват в унисон, създават групово махало. То стои над привържениците си като надстройка, съществува като отделна независима структу­ра и установява правила за привържениците си, за да ги задържи заедно и да се сдобива с нови. Подобна структура е независима, в смисъл че се развива самостоятелно, по свои собствени закони. Привържениците не осъзнават, че действат по законите на махалото, а не по собствена воля.

Например бюрократичният апарат се развива като са­мостоятелна структура независимо от волята на отделния чиновник. Разбира се, един влиятелен чиновник може да взема самостоятелни решения, но те не бива да са в разрез със законите на системата, иначе той ще бъде отхвърлен. Дори човекът в единствено число, също представляващ махало, не винаги си дава сметка за мотивите си. Напри­мер енергийният вампир.

Всяко махало по своята природа е деструктивно, тъй като отнема енергия от привържениците си и установява своята власт над тях. Деструктивността му се проявява в това, че то не се интересува от съдбата на отделния привърженик. Махалото има една-единствена цел - да по­лучава енергия от него, а дали това ще е от полза за самия привърженик, няма значение. Попаднал под влияние на системата, човек е принуден да гради живота си съобразно с нейните закони, иначе тя ще го сдъвче и изплюе. Под вли­яние на деструктивното махало можеш лесно да провалиш живота си. И обикновено е много трудно да се измъкнеш без загуби.

Ако на човек му потръгне, намира своето място в сис­темата и се чувства там като риба във вода. Като привърже­ник той дава енергия на махалото, а то на свой ред му оси­гурява среда за съществуване. Щом привърженикът започ­не да нарушава законите на структурата, честотата на излъчването му вече не съвпада с резонансната честота на махалото. Като не получава енергия, то изхвърля или уни­щожава непокорния привърженик.

А ако човек се е отдалечил от благоприятните за него линии, тогава животът му в структурата на чуждото маха­ло се превръща в концлагер или просто в унило съществу­ване. Подобно махало става чисто деструктивно за привърженика си. Попаднал под влиянието му, човек губи свободата си. Принуден е да живее по натрапени му закони и да бъде винтче в големия механизъм - независимо дали му харесва или не.

Човек може да попадне под покровителството на маха­лото и да постигне забележителни резултати. Наполеон, Хитлер, Сталин и подобните им са фаворити на деструктивните махала. Но при всички случаи махалото изобщо не се грижи за благополучието на привържениците си, а само ги използва за своите цели. Когато попитали Напо­леон дали някога е бил истински щастлив, той изброил едва няколко дни от живота си.

Махалото използва изтънчени методи за привличане на нови привърженици — като нощни пеперуди около лам­па. Често пъти хората, подмамени от рекламните му но­мера, се отдалечават от щастието си, което е било съвсем до тях! Например - отиват в армията и загиват. Или постъпват в учебно заведение и напусто усвояват профе­сия, която не ги интересува. Намират си чужда на същност­та им, но уж престижна работа и потъват в блатото на проблемите. Свързват живота си с нелюбим човек и по­сле страдат.

Дейността на махалото често става причина привърже­ниците му да съсипят съдбата си, макар че то се опитва да скрие мотивите си под различни добродетелни маски. Глав­ната опасност за поддалия се на влиянието му е, че то отда­лечава жертвата си от линиите на живота, където човек би могъл да намери щастието си.

Нека да отбележим отличителните му признаци: - Махалото се храни с енергията на привържениците си и така увеличава колебанията си.

- Махалото се стреми да привлече колкото се може повече привърженици, за да получи повече енергия.       

- Махалото противопоставя групата от свои привърженици на всички останали групи. (Ние сме добри, а те са лоши.)

- Махалото агресивно обвинява всеки, непоискал да стане привърженик, и се опитва или да го привлече на своя страна, или да го неутрализира и отстрани.

- Махалото използва благообразни привлекателни ма­ски, скрива се зад високи цели, възползва се от чувствата на хората, за да оправдае действията си и да завоюва кол­кото се може повече привърженици.

Всъщност махалото е егрегор, но това далеч не е всич­ко. Понятието „егрегор" не отразява целия комплекс от нюанси на взаимодействието на човека с енергоинформационните същности. Махалата играят неизмеримо по-голяма роля в човешкия живот, отколкото е прието да се смята.

Ето ви един пример как махалото поглъща енергията на привържениците си. Представете си отговорен футболен мач, стадионът е претъпкан, страстите са нагорещени, за­палянковците бурно реагират. Един играч допуска непро­стима грешка, водеща до загуба на отбора. Върху него се стоварва буря от негодуване, запалянковците са готови да го разкъсат. Представяте ли си каква отрицателна енергия се изсипва върху главата на нещастника? От такъв чудови­щен удар той би трябвало просто да умре на място. Но това не става, играчът си е жив и здрав, макар и потиснат от чувство за вина. А къде се дяна отрицателната енергия, насочена към него? Глътнало я е махалото. Ако не беше така, обектът на омраза от страна на тълпата щеше да заги­ва, а кумирът - просто да излита във въздуха.

Не се наемам да съдя дали махалото е живо същество или само енергийна форма. Но това няма никакво значение за техниката на транссърфинга. Най-важното е да се познае махалото и да не се приема играта му без полза за себе си.

Да се познае деструктивното махало е много лесно по един отличителен признак. То винаги си съперничи със се­беподобните си в борбата за хората. Целта му е само една - да завладее колкото се може повече привърженици, за да получи колкото се може повече енергия. Колкото по-деструктивно действа то в борбата за привърженици, толкова по-деструктивно е, т.е. представлява опасност за съдбата на отделния човек.

Може би ще възразите: нали съществуват благотвори­телни организации, дружества за защита на природата, животните и други? Какво деструктивно има в тях? За вас лично деструктивното е в това, че както и да го извъртате, те се хранят с вашата енергия и не се интересуват от щас­тието и благополучието ви. Призовават ви да бъдете ми­лосърдни към другите, оставайки равнодушни към вас. Ако това ви устройва и наистина се чувствате щастливи, зани­мавайки се с тази работа. Дори можете да смятате, че сте намерили своето махало. Но трябва да бъдете честни със себе си: дали не носите маската на благодетел? Действи­телно ли искрено давате енергията и парите си за благото на другите или си играете на благотворителност? За да из­глеждате по-добър?

Деструктивните махала отучиха хората да избират съдбата си. Защото ако човек е свободен да избира, той ще стане независим. Тогава махалото няма да го привлече за свой привърженик. Нашето съзнание е свикнало, че съдба­та е предопределена, и наистина е много трудно да се по­вярва във възможността просто да избереш съдбата, която повече ти харесва. На махалата е изгодно да държат привържениците си под контрол, ето защо изобретяват всевъзможни начини, за да манипулират слугите си. По-нататък ще ви стане ясно как го правят.

Транссърфингът също може да стане махало, ако направим от него култ, движение или школа. Разбира се, раз­личните махала са деструктивни в различна степен. Дори в най-лошия случай обаче транссърфингът ще бъде най-сла­бо деструктивен, защото служи не на някаква обща стра­нична цел, а изключително за благото на всеки отделен индивид. Ето защо такова махало ще бъде много необичай­но - някакво общество от индивидуалисти, заети изключи­телно със своята съдба. Впрочем, ето ви задача за домаш­но: кои махала можем да наречем конструктивни?

Защо обаче ви разказвам всичко това?

За да ви обясня какво означава да избереш съдбата си и как да го направиш. Въоръжи се с търпение, драги читате­лю, нещата не са толкова прости, но постепенно картината ще започне да се прояснява.

ВОЙНАТА НА МАХАЛАТА

Главният отличителен признак на деструктивното ма­хало е, че то агресивно се стреми да унищожи другите ма­хала, за да привлече хората на своя страна. За тази цел то непрекъснато насъсква привържениците си срещу други­те: „Ние сме добри, а те са лоши! Лоши!" Въвлечените в тази борба се отклоняват от пътя си и се стремят към лъжли­ви цели, които погрешно смятат за свои собствени. Тук се проявява деструктивността на махалата. Борбата срещу чуждите привърженици е безплодна и съсипва живота -както своя, така и чуждия.

Да вземем крайната проява на борбата за привържени­ци - войната. За да убеди привържениците си да разпалят конфликт, махалото изтъква аргументи, съответстващи на конкретната историческа епоха. Най-примитивният метод, използван в миналото, е просто да се заповяда да отнемеш от другите онова, което им принадлежи. Но тъй като обществото се цивилизова, аргументите стават по-рафини­рани. Една нация се обявява за висша, а другите - за нисши. Благовидният предлог е да се издигнат тези недоразви­ти народи на по-висока степен, а ако се съпротивяват, да се приложи сила.

Съвременните концепции за войната изглеждат горе-долу така. На дърво в гората виси гнездо. Там живеят диви пчели, правят мед и хранят децата си. Но идва махалото и обявява на привържениците си: „Това са диви пчели, те са много опасни, затова трябва да ги унищожим или поне да разрушим гнездото им. Не вярвате ли? Вижте сами!" И за­почва да човърка гнездото с пръчка. Пчелите излитат и жилят привържениците. А махалото тържествува: „Виж­дате ли колко са агресивни! Трябва да ги унищожим!"

С каквито и оправдателни лозунги да се прикриват вой­ните и революциите, същността им е една - това е битка на махалата за привърженици. Формите могат да бъдат най-различни, но единствената цел е да се завоюват колко­то се може повече привърженици. Пресните сили са жиз­нена необходимост за махалото, без тях то ще спре, затова битката помежду им е естествена и неизбежна.

След войните и революциите се подреждат по-малко агресивни, но все пак достатъчно жестоки форми на сблъсък. Например борбата за пазари, съперничеството на политическите партии, конкуренцията в икономиката, всевъзможните видове маркетинг, рекламните кампании, идеологическата пропаганда и т.н. Жизнената среда на хо­рата е изградена върху махала, затова всички сфери на дей­ността им са обхванати от конкуренция. Съперничеството се води на всички равнища, започвайки с държавните спо­рове и свършвайки със съревнованието между клубните отбори и отделните хора.

Новото, необичайното, непонятното винаги трудно си пробива път. Защо става така?

Нима е виновна само инерцията на мисленето?

Главната причина е, че на старите махала не им отърва появяването на ново махало, защото ще привлече на своя страна привърженици от тях. Например двигателите с вътрешно горене, които години наред замърсяват атмосфе­рата, можеха отдавна вече да са минало. Защото са разра­ботени множество алтернативни, екологично чисти моде­ли. Но те заплашват със смърт махалата на нефтените кор­порации, а те все още са прекалено силни, затова не позво­ляват на някакви си изобретатели просто така да ги изри­тат от сцената. Стига се дотам, че тези чудовища буквално изкупуват патентите на нови двигатели и ги държат в тай­на, като при това обявяват, че изобретенията са с ниска ефективност.

Реализирайки структурата си на материално ниво, ма­халата укрепват положението си с финансови средства, съоръжения, оборудване и, разбира се, с човешки ресур­си. Начело на човешките пирамиди се поставят фавори­тите на махалата. Фаворитите са ръководители от всич­ки рангове - от дребни началници до държавни пре­зиденти. Съвсем не е задължително да притежават ня­какви особено забележителни качества. Обикновено това са привърженици, чиито параметри оптимално се впис­ват в структурата на махалото. Щом те престанат да за­доволяват изискванията на системата, той безжалостно бива отстранен.

Битката на махалата е деструктивна за привърженици­те си, защото на тях им се струва, че изпълнявайки висша­та воля, те действат по лично убеждение. А личното убеж­дение на привържениците в повечето случаи е завладяно от махалата. Щом човек се е настроил на неговата честота, на енергийно ниво възниква взаимодействие между него и махалото. Честотата на излъчване на мислена енергия от привържениците се фиксира и се поддържа от енергията на махалото. Възниква нещо като захват, примка с обратна връзка. Привърженикът излъчва на резонансната честота на махалото, а то на свой ред го подхранва по малко с енер­гия, за да запази влиянието си.

На ниво материална реализация често наблюдаваме подобни картинки на взаимодействие. Например махалото на политическа партия провежда агитация, улавя на въди­цата си привърженик и го подхранва с малко енергия във вид на чувство за правота, за удовлетворение, достойнство. Привърженикът мисли, че има контрол върху ситуацията -той може да избира. Но всъщност него са го избрали, той е под контрол.

Външно изглежда като убеденост на привърженика, че реализира своята воля. Но тази воля изкуствено и незабе­лязано му е натрапена от махалото. Привърженикът попа­да в информационното му поле, общува с нему подобните на „горещи" теми, влиза в енергийна връзка и по този на­чин фиксира честотата си. Сетне неговите очаквания могат да бъдат излъгани, появяват се мисли срещу бившия кумир и честотата на излъчване се изплъзва от капана. Силата на примката варира в зависимост от могъществото на маха­лото. В едни случаи на подобен еретик просто му позволя­ват да си отиде, а в други го лишават от свобода или дори от живота му.

Обсебването на честотата можем да илюстрираме със следния нагледен пример. Тананикате си някаква мелодийка, но в същия момент чувате друга музика. И щом вече сте чули другата мелодия, ви е много трудно да продължите да си тананикате предишния мотив.

За целите на транссърфинга не е чак толкова важно по какъв начин става взаимодействието между махалото и привърженика на енергийно ниво. Ще изследваме това вза­имодействие, използвайки опростен модел. Напълно до­статъчно е. Никой не може детайлно и точно да обясни как­во и как става всъщност, защото тогава възниква въпросът: а какво трябва да се разбира под „всъщност"? И тъй на­татък - съобразно с безкрайния процес на познанието.

- Неблагодарна работа. Затова ще се задоволим с малко­то. Трябва да се радваме и на това, че все пак сме способни нещичко да разберем. Нека видим как манипулират привър­жениците си махалата.

КОНЦИТЕ НА МАРИОНЕТКИТЕ

Нека си зададем въпроса: как махалата принуждават привържениците си доброволно да им дават енергия? Голе­мите и могъщите могат да ги принудят да действат по опре­делени правила. Но как го правят слабите?

Когато човек няма властта насила да накара някого да направи нещо, той използва различни доводи - убеждава­не, уговаряне, обещания. Но това са слаби методи, присъ­щи изключително на човешкото общество, отдалечило се от природните сили. Махалата също ги прилагат понякога, ала си имат и много по-мощно оръжие. Те са енергоинформационни същности, ето защо се подчиняват и действат съобразно с могъщите и задължителни закони за същест­вуване на този свят.

Човек дава енергия на махалото, когато излъчва мисле­на енергия на неговата резонансна честота. За тази цел не е необходимо съзнателно да насочва мислите си в полза на махалото. Както и сами разбирате, по-голямата част от мислите и постъпките на хората се намира в областта на несъзнателното. Точно това свойство на човешката психи­ка използват махалата. Те се изхитряват да получават енер­гия не само от привържениците, а и от върлите си против­ници. Навярно вече се досещате как.

Представете си, че на пейката седят няколко бабички и кълнат на поразия правителството. Те не са привърженици на махалото на правителството, мразят го по редица при­чини.

Но какво всъщност става?

Бабичките ругаят правителството - че е бездарно, про­дажно, цинично и тъпо. Така те интензивно излъчват мис­лена енергия на честотата на това махало. Защото на маха­лото му е напълно безразлично от коя страна ще го залюлявате. Влиза му в работа както положителната, така и от­рицателната енергия. Най-важното е честотата на излъчва­нето да е в резонанс с неговата.

И така, главната задача на махалото е да настъпи чове­ка по мазола, да му бръкне в раната - не е важно как, стига да завладее мислите му. С появяването на средствата за масова информация методите на махалата стават все по-префинени. Човек попада в силна зависимост. Забелязали ли сте, че в информационните програми обикновено пре­обладават лошите новини? Те предизвикват силни емоции - тревога, страх, негодуване, злоба, омраза. Но задачата на кореспондентите е именно да привлекат вниманието. Са­мите средства за масова информация са махала и са подчи­нени на други, още по-могъщи. За пред света целта е сво­бодният достъп до всякаква информация. Но фактическата цел е една - с всички възможни средства настройване на подходящите честоти.

Един от любимите начини на махалото да получи достъп до вашата енергия е да ви извади от равновесие. Така вие „се залюлявате" на неговата честота и залюлявате и него.

Да предположим, че цените са се вдигнали. Вие реаги­рате негативно - започвате да негодувате, да се оплаквате, да споделяте информацията с близките си. Напълно нор­мална и адекватна реакция. Но пък е точно това, което ма­халото очаква. Вие излъчвате отрицателна енергия в за­обикалящия свят на честотата на махалото, то получава енергия и се залюлява още по-силно - ситуацията се задълбочава.

Най-здравото въже, за което ви държи махалото, е страхът. Най-древното и най-силното чувство. Няма значение от какво се страхувате, но ако този страх е свързан с някакъв аспект на махалото, то ще получи вашата енер­гия.

Тревогата и безпокойството са по-слаби, но все пак достатъчно здрави конци. Тези чувства много добре фик­сират излъчването на мислена енергия на неговата често­та. Ако нещо ви тревожи, на вас ви е трудно да се съсредо­точите върху нещо друго.

Чувството на вина също е един от най-широките кана­ли, по които махалото изсмуква от нас енергия. Вменяват ни го от най-ранно детство. Това е много удобен начин за манипулиране: „Щом си виновен, длъжен си да правиш това, което ти кажа." Много е некомфортно да се живее с чувст­во на вина, затова хората се мъчат да се отърват от него. Но как? Като понесеш наказание или отработиш вината си. И едното, и другото предполагат подчинение, покорство и мислена работа в определена посока.

Чувството за дълг е частен случай на чувството на вина. Длъжен си, значи с нещо си задължен и послушно изпълня­ваш. В крайна сметка „виновниците" - и истинските, и из­мислените - стоят с наведена главичка и дават своята дан на махалото във вид на енергия. Привнесеното, внушено чувство на вина е любимото оръжие на манипулаторите. Пак ще се върнем на него.

Специално трябва да отбележим всевъзможните пси­хологически комплекси. Комплекс за непълноценност: външността ми е непривлекателна, нямам способности и таланти, не ми достига ум или остроумие, не умея да кон­тактувам с хората, недостоен съм. Комплекс за вина: за нещо съм виновен, всички ме осъждат, длъжен съм да нося кръста си. Комплекс на бореца: трябва да бъда твърд, обя­вявам война на себе си и на всички около мен, ще се боря за място под слънцето, ще постигам всичко със сила. Ком­плекс на търсача на истината: на всяка цена ще докажа пра-р вотата си и ще докажа на другите, че те не са прави. Тези и други комплекси са персонален ключ към енергията на от­делните личности. Бръквайки в раната на даден човек, ма­халото интензивно изсмуква от него енергия.

Вие сами можете да продължите списъка на конците, чрез които махалата задвижват марионетките си: справед­ливост, гордост, тщеславие, чест, любов, омраза, алчност, щедрост, любопитство, интерес, глад и т.н. Чувствата и интересът позволяват да се фиксира течението на мислите в определена насока. Ако темата не предизвиква нито ин­терес, нито емоции, трудно се съсредоточаваш върху нея. Ето защо махалата улавят мисления поток, като засягат човешките чувства и потребности.

Обикновено хората реагират стандартно на негатив­ните външни дразнители. Негативните новини предизвик­ват недоволство, тревожните - безпокойство или страх, обидата поражда неприязън и т.н. Навикът става стартов бутон за пускане на механизма на улавяне. Например на­викът да се дразниш или да се тревожиш по незначителни поводи, да отговаряш на провокации, общо взето, да от­говаряш с негативна реакция на негативния дразнител. Човек може и да разбира, че отрицателните мисли и постъпки не носят нищо добро, обаче по навик прави ста­рите грешки.

Така че навиците често създават проблеми и ни при­нуждават да действаме неефикасно, а е много трудно да се отървем от тях. Те са илюзия за комфорт. Човек повече се доверява на отдавна познатото. Всичко ново предизвиква опасения. Старото, привичното вече се е доказало чрез опи­та. Също като старото ви кресло, в което сядате да си почи­нете след работа. Може би новото е по-удобно, но пък ста­рото е по-комфортно. Комфортът се характеризира с поня­тия като удобство, доверие, положителен опит, предсказуемост. Новото притежава в значително по-малка степен тези качества, затова се изисква много повече време, за да се превърне новият навик в стар.

Има още...