ТОЗИ САЙТ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Сайтът "Момичетата от града" ООД използва бисквитки и подобни технологии, включително и бисквитки на/от трети страни. Можете да продължите да ползвате нашия уебсайт без да променяте настройките си, получавайки всички бисквитки, които сайтът използва, или можете да промените своите настройки за бисквитки по всяко време. В нашата Политика относно бисквитките ("cookies") можете да научете повече за използваните от нас бисквитки и как можете да промените своите настройки. Ползвайки уебсайта или затваряйки това съобщение, Вие се съгласявате с използването на бисквитки от нас.

Срокове и условия на играта на "Момичетата от града" и Lancôme

Срокове и условия на играта на "Момичетата от града" и Lancôme
  1. Играта започва: 02 юни 2016 г.
  2. Играта завършва: 06 юни 2016 г.
  3. Продължителност на играта: пет дни
  4. Награди: комплект серум и нощна маска ÉNERGIE DE VIE.
  5. Наградите ще бъдат изтеглени на 07 юни 2016 г. след изтичане на срока за участие в играта.
  6. Участието в играта не е обвързано с покупка.
  7. Победителите ще бъдат избрани чрез томбола.
  8. Името на печелившите ще бъде публикувано на FB страницата на „Момичетата от града“ на 08 юни 2016г.

Официални правила на играта.

Раздел І.

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА.

1. Играта се организира и провежда от „Момичетата от града“ ООД, наричани по-нататък „Организатор”.

Раздел ІІ.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА.

2.1. Участниците в играта са длъжни да спазват условията на описаните по-долу официални правила, наричани по-нататък „Официални правила”.

2.2. Официалните правила се публикуват в началото на кампанията и ще бъдат достъпни за целия период на провеждането й на: momichetataotgrada.com

2.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на: momichetataotgrada.com

2.4. С участието си в кампанията участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете й.

Раздел ІІІ.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА.

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

Раздел ІV.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА.

4.1. Играта стартира на 02.06.2016г. и продължава до 06.06.2016г.

Раздел V.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА.

5.1. В играта имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на професионално заетите с кампанията лица, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

5.2. Участници, ненавършили 18 години, нямат право на участие за награда.

5.3. Участието в играта е доброволно, необвързано с покупка и става по следния начин:

Участниците трябва да споделят, под формата на коментар, под поста на Играта, на FB страницата, на Момичетата от града, #neverstops и отговор на въпроса: Как помагате на вашата кожа да се възстанови след динамичния ден в града?

Раздел VІ.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ.

6.1. Награда: комплект серум и нощна маска ÉNERGIE DE VIE.

6.2. Общ брой на наградите: 5 комплекта серум и нощна маска ÉNERGIE DE VIE.

Печелившите участници ще бъде обявен на FB страницата на „Момичетата от града“.

Раздел VII.

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

7.1. Награди се изпращат на спечелилите участници от Организатора безплатно, по куриер, на посочен от тях адрес за доставка най-късно до три седмици след обявяването им.

7.2. Наградите се получават срещу представяне на документ за самоличност;

7.3. Вслучай, че спечелилият не бъде открит на посочения адрес, куриерът ще остави уведомителна бележка от кой офис на куриерската компания печелившият може да получи наградата си. В този случай е препоръчително наградата да бъде потърсена до 5 работни дни от датата на бележката. Непотърсени награди в горепосочените срокове се връщат при Организатора, като след този срок Организаторът не отговаря за пазенето на наградите, върнати от куриера.

7.4. В случай, че спечелилият участник не може да бъде открит на посочения от него адрес и не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си в срок до две седмици след приключване на играта, т.е. до 21.06.2016г. Организаторът не носи отговорност за съхраняването на спечелената награда. Организаторът не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефон за връзка. Организаторът няма да разглежда кореспонденция във връзка с настоящата игра след 21.06.2016г.

7.5. С приемането на настоящите правила участниците декларират, че дават съгласието си да бъдат заснемани и техните имена, снимка, видео или други лични данни да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора във връзка с оповестяване резултатите от Играта, като не се дължи заплащане от негова страна. С участието си в кампанията участниците дават изричното си съгласие заснемането им да се ползва в публичното пространство в Интернет, аудио, печатни, видео и други материали във връзка с рекламни кампании на Организатора, като не се дължи заплащане.

Раздел VIIІ.

ОТГОВОРНОСТ

8.1. Всяко участие след определения краен срок на Играта, както и участие, в което липсват или са непълни някои от данните съгласно настоящите Официални правила за участие в Играта, се счита за невалидно.

8.2. Организаторът не носи отговорност, ако не може да установи контакт с печеливш участник или ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни данни  при условията на раздел VII от настоящите правила.

8.3. Организаторът на Играта не отговаря за качеството на наградите.

Раздел IХ.

ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

9.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

Раздел Х.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА.

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в следните случаи:

• при констатирани злоупотреба или масово нарушаване правилата на Играта;

• при възникване на форсмажорни обстоятелства; или

• по други обективни причини.

10.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел ХІ.

СПОРОВЕ

11.1. Спорове между Организатора и участници в Играта се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния съд съгласно българското законодателство.

Раздел ХII.

ПУБЛИЧНОСТ

12.1. С участието си в Играта участниците дават изричното си съгласие да бъдат известявани за бъдещи промоции и актуални продукти на Организатора.

Раздел XIII.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

13.1. С участието си в Играта лицето дава изричното си съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т.2 от Закона за защита на личните данни предоставените от него лични данни да бъдат събирани и използвани за играта, както и за бъдещи кампании на Организатора.

13.2. Предоставянето на данните има доброволен характер.

13.3. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица.